ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
    การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2562
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 - 2563)
    ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2563
    รายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2562
    ประกาศมาตรการประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562
    ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    มาตรการป้องกันการรับสินบน
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2561
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
    โครงการคุณธรรม จริยธรรม 2561
    โครงการองค์กรแห่งความสุข 2561
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา