ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
    ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
    การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2563
    แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
    อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 2562
    ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 2563
    แผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม พ.ศ. 2561- 2563
    การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและกำหนดจำนวนวันที่มาสาย
    โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
    โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้บุคคลในองค์กร(อบรมวินัยเบื้องต้นแก่พนักงานท้องถิ่น) ประจำปี 2562
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
    การแต่งตั้ง (จ้าง) พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
    จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2563
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและลูกจ้างประจำ ปี 2563
    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563
    นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2560
    แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
 
คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา