ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
 
 
  คำแถลงการนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2556

คำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา

เมื่อวันที่  12  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556

 **********************************************

 กระผม  นายสิริพงศ์  สืบเนียม ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา  กระผมขออนุญาตแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา วันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายสิริพงศ์  สืบเนียม  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา  ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภา ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ให้กระผมได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่  23  มกราคม  2556  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13  พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ  กำหนดว่าก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ซึ่งกระผมได้จัดเตรียมเอกสารแถลงนโยบาย แจกให้เพื่อสมาชิกทุกคนที่มาประชุมในวันนี้เรียบร้อยแล้ว

ท่านประธานสภาที่เคารพ  การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ที่ผ่านมา พบว่ามีผลงานที่ปรากฏออกมา ได้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับอย่างชัดเจน ต่อสายตาของพ่อแม่พี่น้องชาวห้วยกระเจา เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า ตลอดระยะเวลาของการบริหารงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจาของเรา ได้พัฒนาไปหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน ทั้งในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต การรวมกลุ่มอาชีพการบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งกำลังจะเดินหน้าต่อไปตามลำดับ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการมุ่งเน้นในการเป็นองค์กรบริการสาธารณะ ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

สำหรับนโยบายต่าง ๆ ที่กระผมได้จัดทำ เพื่อประกอบการบริหารจัดการในลำดับต่อไป เป็นการจัดทำที่อยู่บนพื้นฐาน ของความคิดในการเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีจิตวิญญานในการพัฒนาที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชนเป็นที่ตั้งอยู่ภายในระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยคำนึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลและของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงนโยบายสาธารณะทั่วไปที่ได้รับฟังมาจากพี่น้องประชาชน

ประการที่สำคัญคือ การนำเอาแนวพระราชดำรัส เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด และสอดคล้องกับสภาพปัญหาสถานการณ์ จริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของเรา ซึ่งกระผมมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต บัดนี้กระผม ขอแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา จำนวน 7  ด้าน  

  คำแถลงการนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ปี 2564

https://drive.google.com/file/d/1npEGPkfb6L4OYNQICtd6PRp4rIuKQ3jp/view?usp=sharing

1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา