ประกาศประกวดราคาปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอรกรีตพท้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ สายทาง หมู่ที่ 18 บ้านโกรกแสลบ - หมู่ที่ 10 บ้านอุดมสุข [ 21 ก.ย. 2565 ]