สาระสำคัญของสัญญาก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา (อาคารหลังใหม่) [ 18 ส.ค. 2565 ]