ใบปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนผิว Cape Seal หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกระเจา [ 22 ก.พ. 2560 ]