โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยกระเจา [ 11 เม.ย. 2561 ]