หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ [ 9 มี.ค. 2560 ]