การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง [ 11 ต.ค. 2559 ]