แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]