ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อในรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลห้วยกระเจา ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]