ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
   
     
 
 
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ตค-2561 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 : มาตรา 7
>> คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 : มาตรา 7
>> คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก : มาตรา 9
>> แผนผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์ : มาตรา 9
>> พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉ่่บับที่ 2) พ.ศ. 2553 : มาตรา 7
>> พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีกา ระเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 : มาตรา 7
>> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2557 : มาตรา 7
1 | 2 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา