ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
   
     
 
 
>> พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 : มาตรา 7
>> อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา : มาตรา 7
>> เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 : มาตรา 7
>> รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 14 ส.ค. 2564 : มาตรา 7
>> กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ : มาตรา 7
>> ข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ : มาตรา 7
>> แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 : มาตรา 7
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เมย-2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มีค-2562 : มาตรา 7
>> สถิติการขอข้อมูล 2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลและสถิติผู้ขอเข้ารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-กพ- 2562 : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มค-2562 : มาตรา 7
>> แผนภูมิขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ : มาตรา 7
>> แผนผังขั้้นตอน : มาตรา 7
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ธค-2561 : มาตรา 7
>> ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : มาตรา 9
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พย-2561 : มาตรา 7
>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 : มาตรา 9
>> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องตลาด พ.ศ.2561 : มาตรา 7
>> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 : มาตรา 7
>> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพ.ศ.2561 : มาตรา 7
>> เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2561 : มาตรา 7
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 : มาตรา 9
>> มาตราฐานการให้บริการสาธารณะ : มาตรา 7
>> พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 : มาตรา 7
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 : มาตรา 9
>> พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการรับชำระภาษี ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
>> สถิติผู้มาใช้บริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 : มาตรา 9
1 | 2 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา