ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          กองช่าง         


 

นายปราณี ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ

 

 

นางพัฒนี จินดาทอง
รองปลัดเทศบาลฯ

 

 

นายทรงศักดิ์ แววกิ่ง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายปฏิภัทร นกดำ
นายช่างโยธา

นางพนิษฐา แววกิ่ง
จพง.ธุรการ

นายรังสรรค์ สืบศักดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายสมาน บุตรพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นางสาวพันธุ์ทิพย์ สุขธูป
คนงาน

นายไพศาล เชียงทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
   

นายศตวรรษ บุตรพุ่ม
คนงานผลิตน้ำประปา
   

นายสุทัศน์ เชื้อทอง
      คนงานผลิตน้ำประปา  
 


นายอภิสิทธิ์ สาสุข
คนงานผลิตน้ำประปา


นายมนตรี อ่อนตีบ
คนงาน

 


นางบุญเลื่อน ป้องกัน
คนงาน

 

นางสาวภัทราพร สืบดี
คนงาน

นายวิชาญ ทองดอนน้อย
คนงาน

ณัฐชานันท์ แสงทอง
คนงาน

นายนพเก้า เขียวลี
คนงานประจำรถขยะ

นายสมชาติ โภคา
คนงานประจำรถขยะ

นายประสิทธิ์ คำปาน
คนงานประจำรถขยะ


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา