ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
          สำนักปลัด         


 

นายปราณี ลำเภา
ปลัดเทศบาลฯ

 

 

นางพัฒนี จินดาทอง
รองปลัดเทศบาลฯ

 

   

 

นายธารณรัฐน์ นพรัธษ์ธาดา
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางปั้นหยา สุนทรสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคลากร

นายสากล สืบด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา สืบดี
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวนภาพร วายะบรรณ์
จพง.ธุรการ

นายณัฐนันท์ ศรีสมบูรณ์
จพง.ธุรการ


นายวัชรพงศ์ ใคร่ครวญ
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ

นายแสวง สาสุข
ลูกจ้างประจำ

 

นายขันติ จันทร์หอม
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

นายบุญชู ใคร่ครวญ
พนักงานขับรถ

นายนุกูลกิจ สืบดี
คนงาน

นางสาวสุภชา สระทองแอ
คนงาน


นายอุทัย ใคร่ครวญ
ยาม

 

นางสาวนิสากร มั่งคั่ง
คนงาน

 

นายสิงห์ชัย สืบดา
คนงาน

 


นางสาวจันทกานต์ สืบด้วง
คนงาน

 

นางสาวประภาภร หอมทวนลม
คนงาน

 

<

 


 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา